/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 52/1 (2023)

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1

1.
Лексички динамизам у српским књижевним језицима 18. и 19. века
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 5–15

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch1
Детаљније
2.
Застаревање лексичких славенизама у српском језику
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 17–27

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch2
Детаљније
3.
Љубомир П[ротин] Ненадовић и Његошевo пјесничко дјело
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 29–42

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch3
Детаљније
4.
Морфолошки архаизми Српскога рјечника из 1818. године
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 43–51

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch4
Детаљније
5.
Русизми у делима српских путописаца из XIX века
Ксенија Ј. Кончаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 53–62

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch5
Детаљније
6.
Употреба инфинитива (и конкурентног средства да + презент) у путописној прози Лазара Томановића
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 63–73

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch6
Детаљније
7.
Стара српска поклоничка проза у мултикултуралном контексту
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 75–84

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch7
Детаљније
8.
Творбена продуктивност у дијахронији и синхронији и фактори који на њу утичу
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 85–95

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch8
Детаљније
9.
Прилог лексичкој и фразеолошкој семантици придева бео у историји српскога језика
Катарина В. Беговић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 97–107

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch9
Детаљније
10.
Полукондензација зависне реченице у српском језику
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 109–119

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch10
Детаљније
11.
Зависне клаузе кореференцијалних односа
Миливој Б. Алановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 121–132

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch11
Детаљније
12.
Предикација као вербална еволуција и динамика
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 133–142

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch12
Детаљније
13.
О ефекту перфективности имперфективног вида
Веран Ј. Станојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 143–153

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch13
Детаљније
14.
О употреби речи укључујући — синтаксички, семантички и стилски аспект
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 155–166

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch14
Детаљније
15.
Језичке особине Капоровог Путописа кроз биографију. Употреба уопштеноличних реченица
Димка Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 167–177

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch15
Детаљније
16.
О обезличеном пасиву у српском језику
Балша Н. Стипчевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 179–190

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch16
Детаљније
17.
(Не)контрахирано перфекатско се је и сродне енклитичке комбинације у говорним типовима штокавског дијалекта и савременом српском језику
Михаило M. Шћепановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 191–198

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch17
Детаљније
18.
Утицај прозодије на квалитет вокала код женских говорника српског језика
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 199–211

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch18
Детаљније
19.
Поглед на лексику Григорија Божовића у путописима из Црне Горе
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 213–222

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch19
Детаљније
20.
Функција лексике енглеског порекла и видови њене адаптације у путопису Нови свет или у Америци годину дана (1934) Јелене Димитријевић
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 223–234

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch20
Детаљније
21.
Путописни елементи у ратном дневнику Борисава Атанацковића: лингвостилистички аспект
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 235–245

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch21
Детаљније
22.
Ликовност као стилско-језичка и књижевно-поетичка одлика путописа Африка Растка Петровића
Данијела С. Станић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 247–259

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch22
Детаљније
23.
Лингвокултуролошка анализа Писама из Ниша — о харемима Јелене Димитријевић
Тања З. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 261–270

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch23
Детаљније
24.
Именице субјективне оцене у путописима Писма из Норвешке И. Секулић и Африка Р. Петровића
Наташа М. Миланов
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 271–282

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch24
Детаљније
25.
Ријечи с периферије лексичког система — заступљеност и однос према њима у Речнику САНУ
Неђо Г. Јошић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 283–292

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch25
Детаљније
26.
Деантропонимни неологизми у савременом српском језику
Ђорђе Р. Оташевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 293–303

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch26
Детаљније
27.
Ковид лексика: противници и заговорници вакцинације (лексичкосемантичка и концептуална анализа)
Светлана М. Слијепчевић Бјеливук
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 305–316

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch27
Детаљније
28.
Неологизми бирани за реч године на енглеском говорном подручју и њихова представљеност у српском лексичком систему
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 317–328

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch28
Детаљније
29.
Англицизми као неологизми у језику штампе српске диајспоре у САД на почетку ХХ века
Јелена Љ. Вујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 329–340

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch29
Детаљније
30.
О семантичко-прагматичкој типологији именâ „од урока” (поводом најскоријег пораста у фреквенцији имена Вук)
Милан Д. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 341–351

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch30
Детаљније
31.
Аутентични садржај у уџбеницима српског језика као страног за почетни ниво
Оља Р. Перишић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 355–364

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch31
Детаљније
32.
Савремене технологије и онлајн лекторат у настави српског језика
Милица М. Маринковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 365–373

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch32
Детаљније
33.
Језичка свесност у раду са ученицима српског као завичајног језика
Олга М. Стојановић Фрешет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 375–384

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch33
Детаљније
34.
Стратегије и технике превођења културема с францускога на српски језик
Дејана Д. Мирковић Бирташић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 385–396

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch34
Детаљније
35.
Типични проблеми и грешке у подучавању српског као страног језика код мађарских говорника
Александер Урком
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 397–407

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch35
Детаљније
36.
Означавање грешака у ученичком корпусу српскога језика
Душица В. Терзић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/1, стр. 409–419

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.1.ch36
Детаљније