/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 46/1 (2017)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1

1.
Организация XV Международного съезда славистов в Минске: итоги и перспективы мировой славистики
Александр А. Лукашанец
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 7–16

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch1
Детаљније
2.
Комисије при Међународном комитету слависта - положај и активности, актуелно стање и перспективе
Peter Žeňuch
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 17–30

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch2
Детаљније
3.
Врсте речи и чланови реченице
(с морфосинтаксичког становишта)

Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 33–42

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch3
Детаљније
4.
„Настајање” као компонента значења у српском језику
Andrew R. Corin
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 43–52

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch4
Детаљније
5.
Морфолошке карактеристике генитива и локатива, датива и инструментала множине именица у „паштровским исправама” (16. и 17. вијек)
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 53–63

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch5
Детаљније
6.
Морфологија у Суботићевој „Српској граматици” (1847)
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 65–76

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch6
Детаљније
7.
О једном морфолошком дијалектизму у 13. глави Хиландарског типика
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 77–86

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch7
Детаљније
8.
Три Новаковићева списа посвећена актуелним питањима лексикографске проблематике и лексикографске праксе
Неђо Г. Јошић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 87–98

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch8
Детаљније
9.
Рекцијско-семантички потенцијал глаголске синтагме
Владислава Ж. Ружић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 99–109

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch9
Детаљније
10.
Опозитни генитив с предлогом „против” и синонимске падежне конструкције
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 111–123

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch10
Детаљније
11.
О значењу и употреби временских глаголских oблика у светлу учења београдске школе – презент
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 125–137

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch11
Детаљније
12.
Временски глаголски облици у директивној функцији
Миланка Ј. Бабић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 139–149

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch12
Детаљније
13.
Семантички блокирани императив у савременом српском језику
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 151–160

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch13
Детаљније
14.
Проблеми семантичке интерпретације двоструко негираног неглаголског предиката
Јелена Л. Петковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 161–170

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch14
Детаљније
15.
Неутрализација граматичке категорије броја код именица
Димка В. Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 171–180

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch15
Детаљније
16.
Морфолошки статус футура првог у српском језику
Сања Ж. Ђуровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 181–190

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch16
Детаљније
17.
О видском парњаштву глагола из когнитивне и компаративне перспективе
Олга М. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 191–201

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch17
Детаљније
18.
Видски парови и префиксација у српском језику
(префикс „из”-)

Весна Н. Ђорђевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 203–212

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch18
Детаљније
19.
Деклинација збирних бројева и бројних придева
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 213–224

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch19
Детаљније
20.
Аниматност и живе машине
Данило С. Алексић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 225–238

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch20
Детаљније
21.
Именска и глаголска флексија у говорима југозападног дела Косова и Метохије
Радивоје M. Младеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 239–249

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch21
Детаљније
22.
Фразеологизми с повећаном експресивно-емоционалном бојом у наративној структури „Проклете авлије” Иве Андрића и питања руских преводних еквивалената
Лариса И. Раздобудко-Човић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 251–260

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch22
Детаљније
23.
Морфолошка средства коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику
Henryk Jaroszewicz
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 261–271

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch23
Детаљније
24.
О односу слогана и фразеолошких јединица у политичком дискурсу у српском језику
Светлана М. Слијепчевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 273–282

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch24
Детаљније
25.
О неким аспектима адаптације англицизама у српском језику
Галина П. Тиртова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 283–288

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch25
Детаљније
26.
Фазични придеви са значењем унутрашњих људских особина
Гордана Р. Штасни
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 289–299

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch26
Детаљније
27.
Градуелност у квалификацији човека
(на примеру придева са значењем физичких особина)

Гордана Р. Штрбац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 301–311

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch27
Детаљније
28.
Сугласничке алтернације у деклинацији и конјугацији у српском и руском језику
(дијахронијски и синхронијски аспект)

Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 313–321

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch28
Детаљније
29.
Правописна стабилност српског језика и утицај језика у окружењу
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 323–333

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch29
Детаљније
30.
Утицај глобализације на комуникативни дискурс честитања
Илијана Р. Чутура
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 337–346

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch30
Детаљније
31.
Језичке константе у контексту дефиниције појма „резултат глобализације” и његове евалуативне употребе
Славко Ж. Станојчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 347–353

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch31
Детаљније
32.
Лингвистичка глобализација или мекдоналдизација језикâ?
Оливера М. Дурбаба
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 355–363

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch32
Детаљније
33.
Језик српских комерцијалних реклама у доба глобализације
Ђорђе Р. Оташевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 365–376

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch33
Детаљније
34.
Номинација симбола „@” (ет) у савременом српском језику
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/1, стр. 377–388

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch34
Детаљније