/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/1 (2017)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1

1.
Организация XV Международного съезда славистов в Минске: итоги и перспективы мировой славистики
Александр А. Лукашанец
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 7-16

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch1
Detailed
2.
Комисије при Међународном комитету слависта - положај и активности, актуелно стање и перспективе
Peter Žeňuch
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 17-30

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch2
Detailed
3.
Врсте речи и чланови реченице
(с морфосинтаксичког становишта)
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 33-42

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch3
Detailed
4.
„Настајање” као компонента значења у српском језику
Andrew R. Corin
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 43-52

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch4
Detailed
5.
Морфолошке карактеристике генитива и локатива, датива и инструментала множине именица у „паштровским исправама” (16. и 17. вијек)
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 53-63

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch5
Detailed
6.
Морфологија у Суботићевој „Српској граматици” (1847)
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 65-76

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch6
Detailed
7.
О једном морфолошком дијалектизму у 13. глави Хиландарског типика
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 77-86

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch7
Detailed
8.
Три Новаковићева списа посвећена актуелним питањима лексикографске проблематике и лексикографске праксе
Неђо Г. Јошић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 87-98

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch8
Detailed
9.
Рекцијско-семантички потенцијал глаголске синтагме
Владислава Ж. Ружић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 99-109

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch9
Detailed
10.
Опозитни генитив с предлогом „против” и синонимске падежне конструкције
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 111-123

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch10
Detailed
11.
О значењу и употреби временских глаголских oблика у светлу учења београдске школе – презент
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 125-137

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch11
Detailed
12.
Временски глаголски облици у директивној функцији
Миланка Ј. Бабић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 139-149

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch12
Detailed
13.
Семантички блокирани императив у савременом српском језику
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 151-160

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch13
Detailed
14.
Проблеми семантичке интерпретације двоструко негираног неглаголског предиката
Јелена Л. Петковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 161-170

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch14
Detailed
15.
Неутрализација граматичке категорије броја код именица
Димка В. Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 171-180

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch15
Detailed
16.
Морфолошки статус футура првог у српском језику
Сања Ж. Ђуровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 181-190

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch16
Detailed
17.
О видском парњаштву глагола из когнитивне и компаративне перспективе
Олга М. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 191-201

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch17
Detailed
18.
Видски парови и префиксација у српском језику
(префикс „из”-)
Весна Н. Ђорђевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 203-212

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch18
Detailed
19.
Деклинација збирних бројева и бројних придева
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 213-224

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch19
Detailed
20.
Аниматност и живе машине
Данило С. Алексић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 225-238

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch20
Detailed
21.
Именска и глаголска флексија у говорима југозападног дела Косова и Метохије
Радивоје M. Младеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 239-249

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch21
Detailed
22.
Фразеологизми с повећаном експресивно-емоционалном бојом у наративној структури „Проклете авлије” Иве Андрића и питања руских преводних еквивалената
Лариса И. Раздобудко-Човић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 251-260

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch22
Detailed
23.
Морфолошка средства коришћена у фразеолошкој деривацији у српском и пољском језику
Henryk Jaroszewicz
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 261-271

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch23
Detailed
24.
О односу слогана и фразеолошких јединица у политичком дискурсу у српском језику
Светлана М. Слијепчевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 273-282

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch24
Detailed
25.
О неким аспектима адаптације англицизама у српском језику
Галина П. Тиртова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 283-288

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch25
Detailed
26.
Фазични придеви са значењем унутрашњих људских особина
Гордана Р. Штасни
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 289-299

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch26
Detailed
27.
Градуелност у квалификацији човека
(на примеру придева са значењем физичких особина)
Гордана Р. Штрбац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 301-311

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch27
Detailed
28.
Сугласничке алтернације у деклинацији и конјугацији у српском и руском језику
(дијахронијски и синхронијски аспект)
Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 313-321

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch28
Detailed
29.
Правописна стабилност српског језика и утицај језика у окружењу
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 323-333

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch29
Detailed
30.
Утицај глобализације на комуникативни дискурс честитања
Илијана Р. Чутура
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 337-346

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch30
Detailed
31.
Језичке константе у контексту дефиниције појма „резултат глобализације” и његове евалуативне употребе
Славко Ж. Станојчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 347-353

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch31
Detailed
32.
Лингвистичка глобализација или мекдоналдизација језикâ?
Оливера М. Дурбаба
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 355-363

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch32
Detailed
33.
Језик српских комерцијалних реклама у доба глобализације
Ђорђе Р. Оташевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 365-376

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch33
Detailed
34.
Номинација симбола „@” (ет) у савременом српском језику
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/1, p. 377-388

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch34
Detailed