doi.fil.bg.ac.rs


Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’улога женског члана уже породице’


Тања З. Милосављевић



Књижевност и језик Vol. 64 (2017) No. 1-2
Article 13 (p. 185-200)
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.13

Read full text

Citation export: