doi.fil.bg.ac.rs


Лексикографска обрада лексеме „Христос” у речницима српског књижевног и народног језика


Жарко С. Бошњаковић, Гордана Р. ШтасниСрпски језик : студије српске и словенске Vol. 22 (2017) No. 1
Article 6 (p. 95-116)
https://doi.org/10.18485/sj.2017.22.1.6

Read full text

Citation export: