/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 29 (2024), No. 1

Vol. 28 (2023), No. 1

Vol. 27 (2022), No. 1

Vol. 26 (2021), No. 1

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1

Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 23 (2018), No. 1


1.
Животопис Радмила Маројевића
Јелена В. Јањић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 3–90

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.1
Detailed
2.
“Старославянские этюды” Радмило Мароевича
О. Н. Трубачев
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 93–97

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.2
Detailed
3.
Допринос професора Радмила Маројевића конфронтационим и типолошким истраживањима руског и српског језика
Ксенија Ј. Кончаревић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 99–114

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.3
Detailed
4.
Текстолошки и редакцијски поступци Радмила Маројевића у издању Његошеве „Биљежнице”
Александар М. Милановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 115–130

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.4
Detailed
5.
Ономастичке теме (и решења) професора Радмила Маројевића
Михаило М. Шћепановић, Драга И. Бојовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 131–147

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.5
Detailed
6.
Синонимност падежних опозитних конструкција у српском језику
Милош М. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 149–168

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.6
Detailed
7.
Семантичка деривација
Рајна М. Драгићевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 169–177

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.7
Detailed
8.
Српски стандардни акценат и префиксација именица
Милорад П. Дешић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 179–189

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.8
Detailed
9.
Истраживања новосадске лингвистичке школе
о временским глаголским облицима у реченици

Радоје Д. Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 191–207

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.9
Detailed
10.
Функционално-семантички и стилски аспект употребе глагола у старим српским натписима источне Херцеговине
Јелица Р. Стојановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 209–218

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.10
Detailed
11.
Новија проучавања глаголских времена у српском језику (Ј. Вуковић, П. Сладојевић, К. Милошевић)
Јелена Р. Јовановић Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 219–235

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.11
Detailed
12.
О бенефактивним конструкцијама с глаголима типа „даровати”
Јасмина Д. Московљевић Поповић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 237–253

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.12
Detailed
13.
Интензификатор „и то” у савременом српском језику
Ана М. Јањушевић Оливери
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 255–268

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.13
Detailed
14.
Множење негација у условним реченицама
Јелена Л. Петковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 269–281

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.14
Detailed
15.
Морфолошки дублети глаголских облика од инфинитивне основе
Милан В. Стакић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 283–302

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.15
Detailed
16.
Ортографија и револуција – судбина руске ћирилице у реформаторским пројектима XX века
Вања С. Станишић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 303–313

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.16
Detailed
17.
Митологеме у стваралачком опусу Н. В. Гогоља
Милена Б. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 315–326

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.17
Detailed
18.
Неке фонетско-фонолошке црте Писменице у поређењу са Горским вијенцем и говорима Вукова и Његошева краја
Миодраг В. Јовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 327–347

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.18
Detailed
19.
Наративни поступци у Кочићевом „Зулуму Симеуна Ђака”
Сања Ђ. Мацура
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 349–362

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.19
Detailed
20.
О једном типу синтаксичких фразеологизама
Ана Б. Пејановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 363–373

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.20
Detailed
21.
Когнитивносемантички приступ пасиву у теоријском оквиру конструкцијске граматике
Маја Р. Кујунџић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 375–389

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.21
Detailed
22.
Презент у роману „На Дрини ћуприја” и његова преводивост на италијански језик
Саша Г. Модерц, Тијана Н. Кукић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 391–407

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.22
Detailed
23.
Префиксоиди као одлика разговорног функционалног стила на примеру романа „Tschick” Волфганга Херндорфа и његовог превода на српски језик
Даница Б. Недељковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 409–427

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.23
Detailed
24.
Aspect dans les systèmes serbe et français et son rôle dans le cas du conditionnel et du potenitel
Milana L. Dodig
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 429–449

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.24
Detailed
25.
Двородне именице домаћег порекла са двојаком деклинацијом
Дина П. Томић Анић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 453–467

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.25
Detailed
26.
Терминолошка политика и планирање у Србији: интердисциплинарни приступ
Јелена М. Филиповић, Андријана С. Ђордан
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 469–486

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.26
Detailed
27.
О реду речи као специфичном синтаксичком репрезенту језика XIX века у „Граматици црквенословенског језика” Е. Јовановића из 1851. године
Томислав М. Матић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 487–502

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.27
Detailed
28.
К становлению лексики торгово-экономических отношений Древней Руси
(люди, участвующие в торговом процессе: “гость”)

Е. Р. Байович
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 503–511

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.28
Detailed
29.
Судбина вокалских скупина у говору Бастаса (код Босанског Грахова)
Драгомир В. Козомара
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 513–522

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.29
Detailed
30.
Партикуле у „Горском вијенцу”
Драгана М. Ратковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 523–532

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.30
Detailed
31.
Синкретизам генитива и дaтивa у балканском ареалу
Наиље Р. Маља Имами
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 533–546

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.31
Detailed
32.
Елативно значење израза „в высшей степени” у руском и српском језику на корпусу романа „Подросток” Ф. М. Достојевског
(преводилачки аспект)

Светлана В. Терзић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 547–560

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.32
Detailed
33.
Ставови средњошколаца према осам урбаних варијетета српског језика
Нина Љ. Судимац
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 561–580

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.33
Detailed
34.
Унутарјезичке грешке у употреби облика акузатива у српском језику као страном
Биљана М. Бабић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 583–600

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.34
Detailed
35.
Супстантивизација као начин творбе и њени варијетети: пуна и контекстуална
Јелена Б. Лепојевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 601–623

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.35
Detailed
36.
Формирање лексике туризмолошког профила из општег лексичког фонда руског језика
(у примени на савремени уџбеник руског језика високошколске туризмолошке струке и њему сродне уџбенике)

Јелена Ј. Михајловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 625–635

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.36
Detailed
37.
Фигуре хармоничног противречја као основе стилског израза у фантастичном реализму Хорхеа Луиса Борхеса
Јелица В. Вељовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 637–652

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.37
Detailed
38.
Руски одрични заменички прилози у функцији предиката и њихови српски еквиваленти
Маја З. Вељковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 653–664

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.38
Detailed
39.
О графији записа и натписа јереја јошавачких Гаврила и Димитрија
Биљана М. Бабић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 665–675

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.39
Detailed
40.
Конкурентност синтаксичких средстава за исказивање узрочног и временског значења у „Повести о минулим временима”
Вишња Б. Вишњевац
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 677–693

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.40
Detailed
41.
Аористът в българския и сръбския език – значения и употреби
Ивана Р. Давитков
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 695–709

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.41
Detailed
42.
Сценски презент у руском и српском језику
Весна В. Вукићевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 711–718

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.42
Detailed
43.
О две лексикографске концепције
Маја В. Павловић-Шајтинац
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 719–734

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.43
Detailed
44.
Специфичности превођења фразеолошких јединица
(на примјеру романа Михаила Булгакова „Мајстор и Маргарита” и његовог превода на српски језик)

Наталја A. Милаковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 735–747

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.44
Detailed
45.
Поетски језик у програмској песми „Поезија” Јована Дучића
Мирјана М. Стакић Савковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 749–765

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.45
Detailed
46.
Језик љубави у приповеткама Боре Станковића: властита имена и узвици
Анка Ж. Симић, Ана С. Живковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2018. - Vol. 23, No. 1, p. 767–784

https://doi.org/10.18485/sj.2018.23.1.46
Detailed