/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 29 (2024), No. 1

Vol. 28 (2023), No. 1

Vol. 27 (2022), No. 1

Vol. 26 (2021), No. 1

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1

Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 25 (2020), No. 1


1.
Биографија и библиографија Милана Стакића

Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 5–11

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.1
Detailed
2.
Морфонологија у научним радовима професора Милана Стакића
Снежана П. Вучковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 13–22

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.2
Detailed
3.
Глаголске основе у српском граматичком систему
(под лупом професора Милана Стакића)

Биљана С. Самарџић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 23–32

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.3
Detailed
4.
Перинтеграција у морфонолошким анализама Милана Стакића
Михаило М. Шћепановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 33–41

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.4
Detailed
5.
Стојан Новаковић из данашњег угла
Радоје Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 45–54

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.5
Detailed
6.
Семантичко обиљежје живо/неживо и српски стандардни акценат
Милорад П. Дешић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 55–67

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.6
Detailed
7.
Фразеолошки жанрови у Шћепану Малом
Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 69–88

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.7
Detailed
8.
Симултаност перфективних предикација у зависносложеној временској реченици
Милош М. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 89–100

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.8
Detailed
9.
Семантичко-прагматичке функције асинтаксичких замјеничких енклитика у српском језику
Миланка Ј. Бабић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 101–112

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.9
Detailed
10.
Загонетке старословенског „ђерва”
Вања С. Станишић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 113–124

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.10
Detailed
11.
Концепт учтивости у српском језику и култури
Бојана С. Милосављевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 125–146

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.11
Detailed
12.
О хипокористичним значењима апелатива с негативним евалутивним предзнаком творбене и/или лексичке основе у српском језику
Драгана Д. Вељковић Станковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 147–167

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.12
Detailed
13.
Sur la possessivité du génitif non prépositionnel dans Osman de Dživo Gundulić et les équivalents français
Selena M. Stanković
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 169–187

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.13
Detailed
14.
Множење негација између различитих реченичних чланова
Јелена Л. Петковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 189–201

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.14
Detailed
15.
Разрешено слагање и слагање глагола са последњим чланом координираног (не)модификованог субјекта кога чине први члан средњег и други члан женског рода
Ивана З. Митић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 203–220

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.15
Detailed
16.
О једној серији „филолошких мегдана” између Милоша Анђелковића и Александра Белића: цртица из историје српског књижевног језика
Илијана Р. Чутура, Нина Б. Марковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 223–241

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.16
Detailed
17.
Напомене о синтакси у Новаковићевој Српској граматици
Јелена Р. Јовановић Симић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 243–254

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.17
Detailed
18.
Лексика српских народних песама у Српском рјечнику и у Речнику српског језика
(лексикографски аспект)

Ивана Лазић-Коњик, Маријан Ј. Јелић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 255–272

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.18
Detailed
19.
Глаголи са иницијалним морфемским сегментом обез- у српском језику
Милица Љ. Стојановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 273–285

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.19
Detailed
20.
Србистичка истраживања типова туђег говора током последње две деценије
Милка В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 287–301

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.20
Detailed
21.
О квантитативним својствима везаним за полисемију лексема у тезаурусном речнику српског језика
Наташа М. Миланов
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 303–316

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.21
Detailed
22.
O фразеологији савременог грчког и српског језика
(прилог проучавању грчко-српске фразеологије)

Предраг Ј. Mутaвџић, Anastassios L. Kampouris
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 317–337

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.22
Detailed
23.
Концептуализацијa туге у немачким и српским соматским фразеологизмима
Гордана М. Ристић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 339–351

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.23
Detailed
24.
Језичко-семантичке и концептуално-прагматичке аномалије у романима Шлем ужаса и Чапајев и Празнина Виктора Пељевина
Марина В. Кебара
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 353–368

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.24
Detailed
25.
Српски говори у Румунији — међујезички утицаји из прозодијске перспективе
Александра Р. Лончар
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 369–379

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.25
Detailed
26.
Значења неологизама Лазе Костића грађених нултим суфиксом
Ђорђе М. Јанковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 381–396

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.26
Detailed
27.
Контрастивна анализа именица са индиректним епистемичким значењем у новинским извјештајима
Младен Д. Папаз, Ружица Зељко-Зубац
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 397–412

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.27
Detailed
28.
Енглески по Вуку? — графостилемски аспект романа Ридли Вокер
Ивана Б. Палибрк
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 413–424

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.28
Detailed
29.
Знање студената о значајним годинама из историје српске ортографије
Вељко Ж. Брборић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 427–437

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.29
Detailed
30.
Von der Grammatik-Input-Output-Kluft bei Serbisch sprechenden Lernenden im schulischen DaF-Unterricht
Georgina V. Dragović
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 439–455

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.30
Detailed
31.
Творбени дијалектизми у Горском вијенцу
Драгана М. Ратковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 547–472

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.31
Detailed
32.
Континуанти вокала јат у алманаху Грлица (1835–1839)
Јелена М. Газдић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 473–493

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.32
Detailed
33.
О Васкрсу државе српске Ст. Новаковића
(наратолошке, вербатолошке, жанристичке и лингвистичке карактеристике Васкрса државе српске (1904) Стојана Новаковића)

Ивана Р. Јовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 495–505

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.33
Detailed
34.
Употреба српског језика у интергенерацијској и интрагенерацијској комуникацији Срба у немачкој дијаспори
Јулијана Вулетић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 507–524

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.34
Detailed
35.
Род именица у словенским језицима као семантичка, морфолошка и синтаксичка категорија — на примеру именице наочари
Предраг М. Обућина
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 525–539

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.35
Detailed
36.
Језик, ствар, знак и значење у Гадамеровој филозофској херменеутици
Милош М. Јовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 541–561

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.36
Detailed
37.
Којим је то језиком писао Св. Петар Цетињски
Милан Д. Ивановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 563–580

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.37
Detailed
38.
Kaко се молио кнез — песма Молитва кнеза српског Михаила на брегу морском
Биљана С. Ристић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 581–599

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.38
Detailed
39.
О рудиници и хомонимији два прасловенска придева у српском језику
Данијела С. Станић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 601–611

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.39
Detailed
40.
Фонолошке одлике говора села Леђица код Ивањице
Ана В. Коларевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 613–631

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.40
Detailed
41.
Ходоними Ниша топонимске мотивације
Татјана Г. Трајковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 633–645

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.41
Detailed
42.
О надимцима фудбалских репрезентација у српском језику у светлу англицизације и језичке норме
Валентина В. Будинчић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 647–659

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.42
Detailed
43.
Српски као језик робота између мита и реалности
Александар М. Новаковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2020. - Vol. 25, No. 1, p. 661–673

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.43
Detailed