/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 29 (2024), No. 1

Vol. 28 (2023), No. 1

Vol. 27 (2022), No. 1

Vol. 26 (2021), No. 1

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1

Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 27 (2022), No. 1


1.
Радосав Бошковић
Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 7–16

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.1
Detailed
2.
Деривационе иновације професора Радосава Бошковића
Милан В. Стакић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 17–42

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.2
Detailed
3.
Радосав Бошковић као његошолог
(Увод. Фрагменти 1–3)

Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 43–76

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.3
Detailed
4.
Радосав Бошковић као историчар српског књижевног језика
Александар М. Милановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 77–89

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.4
Detailed
5.
Радосав Бошковић (1907–1983) — дијалектолог и ономастичар
Михаило М. Шћепановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 91–111

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.5
Detailed
6.
Шта је то прилошки предикат
Милош М. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 115–129

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.6
Detailed
7.
Његошев Спровод праху С. Милутиновића
(с текстолошког и версолошког становишта)

Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 131–168

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.7
Detailed
8.
Џендеризам, нови појавни облик у језику
Божинка М. Петронијевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 169–177

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.8
Detailed
9.
О синтаксичким и семантичким својствима идиоматизоване конструкције са денотацијом квази резултата у српском језику
Наташа Р. Миливојевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 179–197

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.9
Detailed
10.
О суфиксима за извођење глаголских именица у савременом српском језику
Борко Н. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 199–214

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.10
Detailed
11.
Метафоре у комуникацији — теорија хотимичне метафоре и модификована експликатурна анализа
Нина Ж. Манојловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 215–230

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.11
Detailed
12.
Le potentiel serbe et le conditionnel français
expression de l’évidentialité

Milana L. Dodig
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 231–243

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.12
Detailed
13.
Фразеолошки везане релационе компоненте у савременом немачком језику
Бранислав Д. Ивановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 245–259

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.13
Detailed
14.
Негативна суперлативност у српском и енглеском језику
Јелена М. Јосијевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 261–276

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.14
Detailed
15.
Прасловенско наслеђе у именичком творбеном систему српског језика: о неким типовима структурне варијантности суфикса
Снежана П. Вучковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 277–295

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.15
Detailed
16.
Полисемија и теорија прототипа у дијахронијској перспективи
— полисемантичка структура лексеме бес

Катарина В. Беговић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 299–324

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.16
Detailed
17.
The Figurative Language of Death in Greek and in Serbian
Ivana S. Milojević, Μάρθα Π. Λαμπροπούλου
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 325–340

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.17
Detailed
18.
Dеixis in the Discourse of Short Messages — Examples from the Serbian and Modern Greek Language
Gordana B. Jelić, Anka M. Rađenović
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 341–354

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.18
Detailed
19.
Лексикографска обрада миконима (назива гљива) у дескриптивним речницима српског језика
Јелена Д. Јанковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 355–373

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.19
Detailed
20.
Хидроними шипова
Слађана М. Цукут
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 375–383

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.20
Detailed
21.
Релативна клауза са форичким супстантивним антецедентом у функцији предикатива
Тања З. Русимовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 385–397

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.21
Detailed
22.
Полемички стил Данила Киша у Часу анатомије
Ненад С. Крцић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 399–416

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.22
Detailed
23.
Фигуре понављања као кохезивна средства у драми Хасанагиница Љубомира Симовића
Милица П. Мимовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 417–435

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.23
Detailed
24.
Семантичка интуиција лексикографа и језичких лаика на примеру придевске антонимије српског језика у реченичном контексту
Милена М. Јакић Шимшић, Тијана С. Весић Павловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 437–457

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.24
Detailed
25.
Лексикографска обрада преформулативних дискурсних маркера у описним речницима српског језика
Анђела Д. Васиљевић, Јована Љ. Димитријевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 459–476

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.25
Detailed
26.
Обрада глаголске флексије путем индексирања у двојезичним речницима са српским језиком
Саша П. Марјановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 477–497

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.26
Detailed
27.
Зооверби у српском језику
(творбено-семантичка анализа)

Милица Љ. Стојановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 499–523

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.27
Detailed
28.
О албанским фразеологизмима са лексемом det („море”) и њиховим преводим еквивалентима у грчком и српском
Мерима Х. Кријези, Предраг Ј. Мутавџић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 525–540

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.28
Detailed
29.
Пунктови шумадијско-војвођанског и смедеревско-вршачког дијалекта у оквиру Српског дијалектолошког атласа — преглед и резултати досадашњих теренских истраживања
Бранкица Ђ. Марковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 543–561

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.29
Detailed
30.
Грчко-српска интерференција у идиолекту једне Гркиње
Жарко С. Бошњаковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 563–578

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.30
Detailed
31.
Ставови студената нефилолошких група Филозофског факултета Универзитета у Нишу о потреби увођења предмета Српски језик у наставне програме основних и мастер академских студија
Александар М. Новаковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 579–604

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.31
Detailed
32.
Микротопоними апелативног порекла у поречју Лугомира и његових левих притока
Мирјана Р. Обрадовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 605–621

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.32
Detailed
33.
Речник САНУ између двочланог и једночланог имена у своме називу
Неђо Г. Јошић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 623–629

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.33
Detailed
34.
Семантичке карактеристике придјева са значењем цјелости у кинеском језику и њихови еквиваленти у српском језику
Јелена С. Вујичић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 631–643

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.34
Detailed
35.
Научна рецепција лингвистичког стваралаштва Милоша Ковачевића
Милка В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 645–665

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.35
Detailed
36.
Институт за српски језик САНУ у контексту савременог образовања
Марина М. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2022. - Vol. 27, No. 1, p. 667–684

https://doi.org/10.18485/sj.2022.27.1.36
Detailed