/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 27 (2022), No. 1

Vol. 26 (2021), No. 1

Vol. 25 (2020), No. 1

Vol. 24 (2019), No. 1

Vol. 23 (2018), No. 1

Vol. 22 (2017), No. 1

Српски језик : студије српске и словенске, Vol. 26 (2021), No. 1


1.
Вербализација текста Шћепана Малог
(реконструкција растављеног писања)
Радмило Н. Маројевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 5–41

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.1
Detailed
2.
Славенизми у десетерачким песмама Герасима Георгијевића (1838)
Александар М. Милановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 43–56

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.2
Detailed
3.
Радни глаголски придеви као лексеме
Милан В. Стакић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 57–72

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.3
Detailed
4.
Формалносемантички приступ темпоралности и могућности његове примене у српскоме језику
Веран Ј. Станојевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 73–88

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.4
Detailed
5.
Деагентизација у изјавама Кризног штаба поводом пандемије вируса ковид-19 у Србији
Биљана М. Мишић Илић, Ана М. Крстић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 89–109

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.5
Detailed
6.
О падежном облику заменице у позицији вокатива(/номинатива)
Јелена Р. Јовановић Симић, Ивана Р. Јовановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 111–124

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.6
Detailed
7.
Слагање предиката са модификованим координираним субјектом мешовитог рода
Ивана З. Митић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 125–146

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.7
Detailed
8.
Десупстантивни глаголи мотивисани називима животиња
(на материјалу руског и српског језика)
Јелена Б. Лепојевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 147–161

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.8
Detailed
9.
Detecting Deception Through Hedging in Forensic Analysis of Written Statements
Branka L. Milenković
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 163–180

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.9
Detailed
10.
Показне заменице за идентитет као катафорички ендоцентрични антецедент релативне клаузе
Тања З. Русимовић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 181–192

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.10
Detailed
11.
О аналитичким предикатима са глаголом кренути у српском језику: лексичко-пројекционистички приступ
Наташа Р. Миливојевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 193–216

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.11
Detailed
12.
Језички спорови после Новосадског књижевног договора: од декларације до предлога
Вељко Ж. Брборић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 219–236

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.12
Detailed
13.
Аутопоетичке белешке и фантазми песме: Колриџове уводне напомене о „Кублај Кану” и „Разјасница” Војислава Карановића
Никола М. Бубања, Часлав В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 237–252

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.13
Detailed
14.
Јавни дискурс у периоду епидемије ковида
Светлана М. Слијепчевић Бјеливук, Марина М. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 253–267

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.14
Detailed
15.
О једном типу линеаризације енклитика у дијалектима српског језика
тип: црне ти су очи
Сања П. Огњановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 269–281

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.15
Detailed
16.
Екстрарелацијска и интрарелацијска функција граматичких категорија — на примеру дуалских и њима сродних конструкција у горњолужичкосрпском, пољском и српском језику
Предраг M. Обућина
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 283–302

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.16
Detailed
17.
Стсрп. os(q)lqnikq: творбено-семантичка и мотивациона реконструкција
Oлга И. Богуновић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 303–319

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.17
Detailed
18.
Синтаксичко—семантичка анализа апсолутног датива у Повести о минулим временима и његови преводи на савремени српски и руски језик
Вишња Б. Вишњевац
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 321–337

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.18
Detailed
19.
Modalna značenja japanske kauzativne rečenice i njihova realizacija u srpskom jeziku
Divna D. Glumac
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 339–355

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.19
Detailed
20.
О основним значењима и односима унутар система претериталних времена у српском језику
Ђорђе М. Геновић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 357–372

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.20
Detailed
21.
Приступи обради граматике у настави српског као матерњег и енглеског као страног језика
Данијела Г. Кулић, Јелена Д. Михајловић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 373–387

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.21
Detailed
22.
Remarks on the Nature of the Verb Phase Markers in English and Serbian
Dejan M. Karavesović
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 389–405

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.22
Detailed
23.
Интерференција творбених и синтаксичких компонената у исказу
Тања Ж. Илић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 407–424

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.23
Detailed
24.
Борислав Пекић: језик политике, политика језика
Јасмина М. Ахметагић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 425–435

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.24
Detailed
25.
Фразеологизми с бројем dy/два у савременом албанском и српском језику
Мерима Х. Кријези, Предраг Ј. Мутавџић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 439–453

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.25
Detailed
26.
О обличкој интерференцији глагола у ијекавским говорима западне Србије
Славољуб З. Марковић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 455–473

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.26
Detailed
27.
Лексикографска анализа Речника страних речи, које се јављају у нас те их ваља разумети, а понешто их се и клонити Јована Грчића из 1904. године
Слободан Б. Новокмет, Маријана Р. Ђукић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 475–490

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.27
Detailed
28.
Стилистички приноси Нова Вуковића
Милош М. Ковачевић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 491–516

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.28
Detailed
29.
Садржаји о новијој српској историји у уџбеницима за српски као страни језик
(на примеру уџбеника из Пољске и Бугарске)
Милка В. Николић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 517–531

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.29
Detailed
30.
Правописни изузеци од алтернација по звучности на примеру адаптиране стране ономастике
Горан Н. Зељић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 533–548

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.30
Detailed
31.
Антонимија преко граница врста речи у тесту контролисаних асоцијација
Милена М. Јакић Шимшић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 549–566

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.31
Detailed
32.
Аутоматска ексцерпција парова речи за учење изговора у настави српског као страног језика
Данило С. Алексић, Бранислава Б. Шандрих
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 567–584

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.32
Detailed
33.
О имeнoвaњу језика у прошлости Црне Горе и Боке Которске
Будимир Р. Алексић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 585–598

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.33
Detailed
34.
Акценат именице светло
Стефан М. Степановић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 599–612

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.34
Detailed
35.
Фонолошки систем говора села Зупче
Анђела Б. Митровић
Српски језик : студије српске и словенске, 2021. - Vol. 26, No. 1, p. 613–626

https://doi.org/10.18485/sj.2021.26.1.35
Detailed