doi.fil.bg.ac.rs


Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура


Весна ПетрескаФолклористика : часопис Удружења фолклориста Србије Vol. 2 (2017) No. 1
Article 4 (p. 63-80)
https://doi.org/10.18485/folk.2017.2.1.4

Read full text

Citation export: